Thư viện hình ảnh – Học viện Anh ngữ Genius

Eduzone cung cấp một vài hình ảnh về cơ sở vật chất, cũng như hệ thống các lớp học và các hoạt động tại Học viện Anh ngữ Genius.