Chia sẻ của phụ huynh có con tham gia trại hè Philippines

Đây là những dòng chia sẻ thật lòng của phụ huynh con đã từng tham gia trại hè Philippines trường CIA.  Eduzone xin lược đăng để các phụ huynh tham khảo